Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúcim sa rozumie:

  Miesto podnikania:
  Jozef Bodorík-JOGRASS
  Nosice 261, Púchov 02001
  IČO: 34750789 ,IČ DPH: SK1020066883


 2.   firma je zapísaná OU ZO v Púchove ZO-98/03963/002 živ. reg. 321/98
  email: jograss@jograss.sk
  web: www.jograss.sk
  telefón: 0907 985 403
   

 3. Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Sládkovičova 11,
  971 01 Prievidza 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 046/5422 771
  fax č.: 046/5420 685
  e-mail: tn@soi.sk

 4. Internetovým obchodom sa rozumie elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internet.

 5. Kupujúcim sa rozumie registrovaný užívateľ v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.

 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok im podliehajú.

 7. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito Všeobecnými obchodnými i reklamačnými podmienkami.

 8. Objednávky môžem Predávajúci overovať telefonicky prípadne prostredníctvom e-mailu.

 9. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

 10. Ceny uvedené v predaji cez internetový obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.

 11. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovom obchode Predávajúceho sú nezáväznými údajmi.


 

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim objedávkou vytvorenou pomocou internetového obchodu, emailom, telefonicky alebo písomne.

  2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie označené ako "Spracovaná“ objednávka. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho („čaká na spracovanie“) sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  3. Pokiaľ nie je možné prijatú objednávku alebo jej časť splniť, bude Kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo emailom Predávajúcim a dohodnú ďalší postup.

  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

    

 2. Práva a povinnosti Predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:

   1. dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

   2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

   3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru

  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

    

 3. Práva a povinnosti Kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:

   1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

   2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

   3. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,

   4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


 

 1. Zrušenie objednávky

  1. Objednávku je možné bezplatne zrušiť pred jej potvrdením Predávajúcim (pokiaľ je v stave „Čaká na spracovanie“), a to buď priamo prostredníctvom rozhrania v internetovom obchode, telefonicky alebo emailom.

  2. Pokiaľ je už objednávka potvrdená Predávajúcim (v stave „Spracovaná“), je možné objednávku zrušiť len po dohode telefonicky alebo emailom. Urobte tak v čo najkratšom možnom čase, aby nedošlo k ďaľším nákladom (náklady na prepravu, náklady na zhotovenie,...), ktoré v tomto prípade znáša Kupujúci.

  3. Po vyexpedovaní už nie je možné objednávku stornovať a je nutné postupovať podľa bodu 6. Všeobecných obchodných podmienok, Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  4. Pri storne/zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, adresu bydliska a informáciu o objednávke.

  5. V prípade, že Kupujúci už zaplatil zálohu, Predávajúci mu túto zálohu vráti do 15 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  6. Všetky opodstatnené náklady, ktoré vznikli zrušením objednávky znáša Kupujúci (preprava, balné, náklady na vyhotovenie...)

  7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej časť v prípade ak:

   1. sa tovar už nevyrába alebo nedodáva

   2. Kupujúcim vyplnené údaje nie sú kompletné

   3. platba od Kupujúceho nebola uhradená v požadovanom termíne

   4. Kupujúci nekomunikuje

     

 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

   
  1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

    

  2. . Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu formou obchodného ,alebo bežného balíka na adresu Predávajúceho : Jozef Bodorík-JOGRASS, Okružná 1419/6, 02001 Púchov.  (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

    

  3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 3. Dodacie a platobné podmienky,cena

  1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu  Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.

  2. . Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.jograss.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

    

  3. . Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru.

    

  4. . Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

    

  5. V kúpnej cene podľa Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru.
    

  6.  Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe - do 3 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy, spravidla skôr. K tomu je treba pripočítať čas potrebný na doručenie
    

  7. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.
    

  8. . V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok  porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
    

  9.   Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci  povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

 4. uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu . Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.
 5. . Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.jograss.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
 6.  Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru.
   
 7. . V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok  porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
   
 8. Záruka a reklamačný poriadok

  . Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých výrobkoch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

   

 9.  Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.

   

 10.  Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho: Jozef Bodorík-JOGRASS, Okružná 1419/6 ,020 01 Púchov .Reklamovaný tovar neposielajte dobierkou, nebude prebraný.

 11. . Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 12. Ochrana osobných údajov

 13. Spracovanie osobných údajov je popísané v samostatnom dokumente "Poučenie o ochrane osobných údajov".
   
 14. Záverečné ustanovenia

  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 24.5.2018